Huyện Tiền Hải tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2020

  12/10/2020 |   106 lượt xem

Trong hai ngày 12 và 13/10/2020, Huyện Tiền Hải tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2020 cho hơn 300 học viên là cán bộ công đoàn cơ sở các trường học, người quản lý lao động các doanh nghiệp, xí nghiệp trên địa bàn huyện.

Đồng chí Hoàng Việt Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải phát biểu tại lễ khai mạc

Học viên nghiên cứu 6 chuyên đề Quốc phòng, An ninh

Tại lớp bồi dưỡng các học viên được nghiên cứu, học tập 6 chuyên đề là: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với Quốc phòng an ninh trong tình hình mới;  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố Quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với Quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới Quốc gia, Biển Việt Nam, Lực lượng Dự bị động viên; Biên giới quốc gia về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Hơn 300  học viên là cán bộ công đoàn cơ sở các trường học, người quản lý lao động các doanh nghiệp, xí nghiệp trên địa bàn

          Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm quán triệt và nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn cơ sở các trường học, người quản lý lao động các doanh nghiệp, xí nghiệp trên địa bàn huyện về quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về hai nhiệm vụ chiến lược " Xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa", hiểu rõ âm mưu chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và các biện pháp phòng chống để vận dụng trong tổ chức, thực hiện theo cương vị công tác, tuyên truyền và giáo dục cho học sinh, góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh.

Trần Hiền- Phạm Đông

(Đài TT- TH Tiền Hải)

Tin khác
    Đến / 34