Ngành Tuyên giáo huyện Tiền Hải góp phần xây dựng truyền thống 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)

  29/07/2020 |   411 lượt xem

Lịch sử ngành Tuyên giáo gắn liền với quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do tích cực tuyên truyền, Chủ nghĩa Mác - Lê nin đã nhanh chóng đến với những người yêu nước, tạo tiền đề cho các tổ chức cộng sản lần lượt ra đời và hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930).

Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã luôn coi trọng công tác tư tưởng và xác định đây là mặt trận quan trọng hàng đầu của cách mạng. Ban Chấp hành Trung ương đã thành lập ban Cổ động và Tuyên truyền để tham mưu và chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng. Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 01/8”, lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên đấu tranh chống áp bức, bóc lột, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô - Viết. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, quần chúng công nông cả nước đã đồng loạt tổ chức các cuộc mít tinh, biểu tình chống chiến tranh đế quốc tạo thành cao trào cách mạng 1930-1931, đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh. Ngày 01/8 đã đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với ý nghĩa đó, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khoá VIII) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm ngày truyền thống công tác Tư tưởng - Văn hoá (nay là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo) của Đảng.

Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (01-8) mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hóa sâu sắc; đánh dấu sự ra đời, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong các hoạt động thành lập Đảng Cộng sản cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Cho dù tên gọi ở mỗi thời kỳ có khác nhau, song về cơ bản, ngành Tuyên giáo là cơ quan tham mưu của các cấp ủy trong công tác tư tưởng - văn hóa và khoa giáo; đưa hệ tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng về lĩnh vực này vào thực tiễn cuộc sống. Ngành Tuyên giáo đã có những đóng góp tích cực trong chặng đường 90 năm vẻ vang của Đảng:

- Giai đoạn 1930 - 1945: Công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng và phát triển phong trào cách mạng, khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng, thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân.

- Giai đoạn 1945 - 1954: Công tác tuyên giáo tham gia huy động sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

- Giai đoạn 1954 - 1975: Công tác tuyên giáo đồng hành cùng nhân dân cả nước tiến hành kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

- Giai đoạn 1975 - 2020: Công tác tuyên giáo tham gia nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tích cực đóng góp thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế.

Trong từng giai đoạn cách mạng, công tác tuyên giáo đã góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, tăng thêm niềm tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, nêu cao ý thức tự cường, tự tôn dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các địa phương, các tầng lớp nhân dân, tạo động lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục được những lệch lạc trong đời sống xã hội, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại sự tấn công của lực lượng thù địch và các phần tử cơ hội chính trị; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, những điển hình tiên tiến,nhân tố mới trên tất cả các lĩnh vực. Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều có phần đóng góp tích cực của công tác tư tưởng.

Cùng với ngành Tuyên giáo trong cả nước, 90 năm qua, ngành Tuyên giáo huyện Tiền Hải đã góp phần quan trọng vào những thắng lợi trong mỗi chặng đường cách mạng của quê hương, đất nước.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, Chủ nghĩa Mác - Lê nin đến với những thanh niên yêu nước ở Tiền Hải từ rất sớm, những hạt giống đỏ được ươm mầm và tạo dựng phong trào cách mạng. Năm 1927 chi bộ đầu tiên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Tiền Hải được thành lập ở làng Trình Phố do đồng chí Vũ Trọng làm Bí thư, đây là một trong 2 chi bộ "Thanh niên" đầu tiên được thành lập ở Thái Bình. Sau khi Đảng cộng sản thành lập, ngọn lửa cách mạng ở Tiền Hải được thổi bùng lên, ghi dấu những mốc son lịch sử: Cuộc biểu tình lưu huyết ngày 14-10; Cuộc Mít tinh tại Mả Bụt, Vũ Lăng năm 1940; cùng cả nước giành chính quyền về tay nhân dân với cách mạng tháng Tám năm 1945. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp giải phóng quê hương; phong trào "Chắc tay súng, tay cày", "Thóc thừa cân, quân vượt mức" trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Phong trào 5 công khai những năm 80; phong trào "Điện - Đường - Trường - Trạm" những năm 90 và ngày nay là phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội.

Những năm gần đây, tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới diễn biến phức tạp và khó lường; sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đứng trước những thuận lợi và nhiều khó khăn mới. Ngành Tuyên giáo huyện Tiền Hải đã tích cực tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Chủ động nắm và định hướng tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, tham mưu cấp uỷ giải quyết những khó khăn vướng mắc trong vấn đề tư tưởng; phản bác đấu tranh với những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái. Tập trung tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Trong xây dựng nông thôn mới, ngành Tuyên giáo đã tích cực tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tọa đàm, đi thực tế tham quan để các địa phương, đơn vị trao đổi học hỏi kinh nghiệm; phát hiện những vấn đề mấu chốt, tham mưu kịp thời; nhân rộng những cách làm sáng tạo. Xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào rộng khắp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Công tác tuyên truyền đã góp phần tích cực đưa 34/34 xã trong huyện về đích nông thôn mới, 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao; Tiền Hải được công nhận huyện nông thôn mới trước một năm so với kế hoạch. Kết quả đó đã làm thay đổi diện mạo Nông thôn, làm tiền đề để huyện Tiền Hải tiếp tục phát triển vươn tới những tầm cao mới.

Ngành Tuyên giáo huyện và cơ sở đã đã tích cực, chủ động trong tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII. Việc thực hiện dần đi vào chiều sâu, hạn chế cách làm hình thức hành chính hóa, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Nhận thức về trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Việc phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có chuyển biến tích cực. Những vấn đề, vụ việc bức xúc nổi cộm được quan tâm tháo gỡ. Các phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả thiết thực; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên các lĩnh vực.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường góp phần nâng cao chất lượng việc giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Công tác biên soạn, phát hành sách lịch sử, giáo dục truyền thống được thực hiện hiệu quả. Đến nay toàn huyện đã có 27/32 xã, thị trấn có sách lịch sử đảng bộ và nhân dân. 4 xã đã có bản thảo (Nam Trung, Vân Trường, Nam Chính, Nam Hồng), các địa phương tiếp tục tập hợp tư liệu để biên soạn những giai đoạn tiếp theo. Truyền thống lịch sử văn hóa của huyện được đưa vào chương trình giáo dục ở các trường học trong huyện.

Công tác Khoa giáo ngày càng nâng cao chất lượng. Các ngành trong khối Khoa giáo có sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức tập huấn, kiểm tra, khảo sát và sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực Khoa giáo; kịp thời tham mưu cấp uỷ, chính quyền tìm biện pháp tháo gỡ những khó khăn,vướng mắc và kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc nảy sinh.

Những sự kiện chính trị trọng đại, những nhiệm vụ trọng tâm được tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân: các kỳ Đại hội Đảng các cấp, bầu Đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp; ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương; công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình trọng điểm, giải tỏa các công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang giao thông, thủy lợi, đê điều; nhiệm vụ sản xuất, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; công tác giảm nghèo; công tác an ninh - quốc phòng...

Nhờ bám sát sự lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ; sự phối hợp, kết hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, ngành Tuyên giáo đã tích cực, chủ động, nêu cao tinh thần đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nhiều lĩnh vực công tác của ngành, của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ có chuyển biến, tiến bộ. Nhiều hoạt động để lại dấu ấn sâu sắc, tác động tích cực đến hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị: Lễ kỷ niệm 50 ngày Bác Hồ về thăm Tiền Hải (26/3/1962 - 26/3/2012); biên tập và phát hành Bản tin nội bộ của huyện (từ năm 2013); xây dựng ngân hàng tên đường phố Thị trấn Tiền Hải (năm 2014); các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập huyện (năm 2018); tuyên truyền tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020; đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn quốc gia NTM; tuyên truyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sáp nhập các cơ quan, đơn vị hành chính tinh giản bộ máy theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017); tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017).

Nhìn lại toàn bộ hoạt động từ ngày thành lập Đảng bộ đến nay cho thấy, sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò, vị trí, cũng như chủ thể tiến hành công tác tuyên giáo của các cấp uỷ Đảng ngày càng thể hiện rõ nét; đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo ngày càng trưởng thành về mọi mặt; đến nay, chúng ta đã có một hệ thống tổ chức tuyên giáo hoàn chỉnh từ huyện đến cơ sở với một đội ngũ cán bộ có trình độ nghiệp vụ, năng lực thực tiễn, có khả năng tham mưu, chỉ đạo, quản lý trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Cơ quan chuyên trách của ngành Tuyên giáo huyện Tiền Hải là Ban Tuyên giáo huyện ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ sở, cùng các cơ quan khối tuyên truyền, khoa giáo; tổ cộng tác viên DLXH, tổ khoa giáo cơ sở, đội ngũ báo cáo viên các cấp.... phối hợp thực hiện các nội dung công tác Tuyên giáo.

Những kết quả nổi bật đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp; giữ vững ổn định góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động, đất nước đang mở rộng hội nhập quốc tế, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, huyện Tiền Hải đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi cũng đan xen không ít những khó khăn và đặt ra những thách thức không nhỏ đối với công tác Tuyên giáo, để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới ngành Tuyên giáo huyện Tiền Hải sẽ tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản đó là:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng những ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của đất nước; nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị; góp phần tăng cường bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tham mưu cấp ủy triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; định hướng hoạt động báo chí, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo trên địa bàn; nắm, dự báo tình hình, kịp thời phản ánh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; chủ động khai thác, cung cấp thông tin để định hướng tư tưởng, dư luận xã hội.

- Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát hiện, biểu dương, nhân rộng mô hình, điển hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu cho cấp ủy trong các lĩnh vực công tác Tuyên giáo. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, phát huy trách nhiệm của hệ thống chính trị; huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn xã hội cùng tham gia công tác Tuyên giáo.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo là dịp để chúng ta ôn lại và phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp của Đảng của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời cũng là dịp để đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo huyện Tiền Hải phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ, trau dồi phẩm chất đạo đức, cách mạng và bản lĩnh chính trị, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Góp phần góp phần xây dựng Đảng và hệ thống Chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước; xây dựng huyện Tiền Hải ngày càng thịnh vượng./.

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ

Tin khác
    Đến / 41