Huyện ủy Tiền Hải tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện

  30/06/2020 |   215 lượt xem

Chiều ngày 30/6, Huyện ủy Tiền Hải đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, tỉnh, huyện tới 258 cán bộ chủ chốt trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với quan điểm chỉ đạo đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, đồng thời là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, Nghị quyết số 55 đã xác định các mục tiêu và 10 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu.

Đó là phát triển các nguồn cung năng lượng sơ cấp theo hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng hóa, đảm bảo tính hiệu quả, tin cậy và bền vững. Phát triển nhanh và bền vững ngành điện đáp ứng trong cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cơ cấu lại các ngành và khu vực tiêu thụ năng lượng song song với thực hiện chính sách về sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và hiệu quả. Phát triển hạ tầng năng lượng bền vững, kết nối khu vực; nâng cao nội lực ngành công nghiệp chế tạo, dịch vụ phục vụ ngành năng lượng.

Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng; khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia xã hội hóa phát triển năng lượng. Đổi mới cơ chế, chính sách, phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông, hiện đại và hiệu quả, phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế; tích cực, chủ động xây dựng các đối tác chiến lược để thực hiện mục tiêu nhập khẩu năng lượng trong dài hạn và đầu tư tài nguyên năng lượng ở nước ngoài.

Thực thi chính sách bảo vệ môi trường ngành năng lượng gắn với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội trong phát triển ngành năng lượng. 

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20/01/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 -  2025, định hướng đến năm 2030 đã đặt mục tiêu đến hết năm 2025, chuyển đổi được khoảng 20.000 ha, đến năm 2030 chuyển đổi được khoảng 30.000 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả, cây dược liệu, cây hàng năm khác, cây làm thức ăn cho chăn nuôi gia súc, hoa, cây cảnh có giá trị cao hơn trồng lúa. Đến năm 2025 xây dựng được 3 đến 4 sản phẩm có thương hiệu của ngành trồng trọt Thái Bình.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Nghị quyết xác định 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa; tập trung rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch, kế hoạch có liên quan của địa phương…

Các đại biểu cũng đã được nghiên cứu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiền Hải lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới đó là phát huy những thành quả và kinh nghiệm của 35 năm đổi mới và những kết quả đạt được, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo; khai thác hiệu quả lợi thế Khu kinh tế Thái Bình, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Nghị quyết cũng nêu 16 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đạt được, trong đó có tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hàng năm tăng 15% trở lên, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 10%/năm trở lên… Để đạt được những mục tiêu đề ra, Tiền Hải  đã đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, xác định những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực./.

Đỗ Hà- Lê Chinh

Tin khác
    Đến / 37