Thủ tục hành chính

Quyết định 9187/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tuệ( lần đầu)

Lĩnh vực

Lĩnh vực tư pháp

Nội dung hướng dẫn (Tải nội dung hướng dẫn)

Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện
Kết quả thực hiện
Phí, lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Căn cứ pháp lý

Thành phần hồ sơ

STT Tên thành phần B.Chính B.Sao B.PhoTo Biểu mẫu