STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Điện thoại Chức vụ
1 Trần Lâm Thao Nam Phòng Kinh tế-Hạ tầng 0912623528 Trưởng Phòng
2 Tạ Huy Tưởng Nam Phòng Nội vụ Phó Trưởng phòng
3 Trần Văn Tuyên Nam Phòng Văn hóa- Thông tin 0912647165 Trưởng phòng
4 Nguyễn Công Lý Nam Phòng LĐ-TBXH 0982441516 Trưởng phòng
5 Lương Chiến Thành Nam Phòng GD-ĐT 0982.188.433 Trưởng phòng
    Đến / 7